SIKKERHETSROM
PERSONLIG SIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- kurs og prosjektledelse
- gjennomføring

MOBILSIKKERHET

Vårt tilbud:
- råd og veiledning
- risikoanalyser
- situasjonstilpassede løsninger

SKJULT FIENDTLIGHET

Vårt tilbud:
- råd, bistand til risikovurdering
- teknisk/taktisk støtte
- aksjon

TAKTISK MANIPULERINGVårt tilbud:
- råd og veiledning
- bistå med utviklingen av internt regelverk samt utvikling og gjennomføring av informasjons- og treningsprogrammer ovenfor definerte målgrupper.FI - KONFLIKTLØSNING –
SKJULT FIENDTLIGHET

Råd, bistand til risikovurdering, teknisk/taktisk støtte - aksjon


Konflikt og konfliktløsning tar utgangspunkt i åpen uoverensstemmelse eller kamp mellom to eller flere parter. Skjult fiendtlighet er et problem som kan ødelegge mennesker og organisasjoner dersom man ikke evner å detektere og identifisere fienden og innta en offensiv og pragmatisk holdning for å bekjempe uvesenet. Som et supplement til konfliktløsning som fagområde, har vi derfor utviklet Fi-programmet rettet direkte mot den skjulte og ofte kriminelle siden av konflikter - skjult fiendtlighet. Typiske fiendtlige metoder er velregisserte hatkampanjer, man opptrer sterkt provoserende og ødeleggende på sosiale medier med stjålet (offerets) identitet, man driver falsk ryktespredning og forsøker å kriminalisere offeret osv.

Vi tilbyr et strukturert system for å håndtere skjulte, fiendtlige angrep og handlinger ved å detektere forberedelser til- og/eller pågående skjulte angrep gjennom analyser av hendelser/hendelsesmønstre, identifisere utøvende-/bakenforliggende gjerningsmann, avdekke motiver, mål og taktikk - for endelig å utlede og gjennomføre tilpassede reaksjoner mot gjerningsmann, så som politianmeldelse, foreta sivilrettslige skritt, mediaeksponering eller gå for en åpen og direkte konfrontasjon - raskt! Stalker problemer inngår i tilbudet med eget program.

I gammelt nordisk språk betegnes en fiende ofte som "avindsmann", mens "avindsyk" betyr misunnelse, sjalusi! Dette henger ofte sammen….!

fortvilet mann bak pc